Regulamin Sklepu Internetowego zyrafkowedekoracje.pl

 • Sklep Internetowy zyrafkowedekoracje.pl jest prowadzony przez:

Żyrafkowe Dekoracje Magdalena Bedra z siedzibą w Gdańsku (80-288), ul. Franciszka Rakoczego 23/33,  wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej pod numerem NIP: 5833385995, REGON: 385344681. Adres poczty elektronicznej: pracownia@zyrafkowedekoracje.pl.

§1. Postanowienia ogólne

 1. Definicje:
 • DZIEŃ ROBOCZY – jeden dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
 • FORMULARZ ZAMÓWIENIA – Usługa Elektroniczna, interaktywny formularz dostępny w Sklepie Internetowym umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do elektronicznego koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.
 • KLIENT – (1) osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych; (2) osoba prawna; albo (3) jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną; – która zawarła lub zamierza zawrzeć Umowę Sprzedaży ze Sprzedawcą.
 • KODEKS CYWILNY – ustawa kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. 1964 nr 16, poz. 93 ze zm.).
 • Koszyk – funkcjonalność́ Sklepu Internetowego zyrafkowedekoracje.pl umożliwiająca wyświetlenie wybranych przez Klienta Produktów do zakupu, a także wprowadzenie i modyfikację danych Zamówienia takich jak: liczba Produktów, adres dostawy, dane do faktury, sposób dostawy.
 • PRODUKT – dostępna w Sklepie Internetowym rzecz ruchoma będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.
 • REGULAMIN – niniejszy regulamin Sklepu Internetowego.
 • SKLEP INTERNETOWY – sklep internetowy Usługodawcy dostępny pod adresem internetowym: zyrafkowedekoracje.pl.
 • SPRZEDAWCA; USŁUGODAWCA – Magdalena Bedra prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą Żyrafkowe Dekoracje Magdalena Bedra z siedzibą w Gdańsku (80-288), ul. Franciszka Rakoczego 23/33,  wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej pod numerem NIP: 5833385995, REGON: 385344681. Adres poczty elektronicznej: pracownia@zyrafkowedekoracje.pl.
 • UMOWA SPRZEDAŻY – umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu Internetowego.
 • USŁUGA ELEKTRONICZNA – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy za pośrednictwem Sklepu Internetowego.
 • USŁUGOBIORCA – (1) osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych; (2) osoba prawna; albo (3) jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną; – korzystająca lub zamierzająca korzystać z Usługi Elektronicznej.
 • USTAWA O PRAWACH KONSUMENTA, USTAWA – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827 ze zm.)
 • ZAMÓWIENIE – oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu ze Sprzedawcą.
 1. Niniejszy regulamin określa:
  • zasady korzystania ze Sklepu Internetowego zyrafkowedekoracje.pl;

2.2 warunki składania zamówień́ na Produkty oferowane przez Żyrafkowe Dekoracje i dostępne w Sklepie Internetowym zyrafkowedekoracje.pl, dostarczania zamówionych Produktów Klientowi, uiszczania przez Klienta ceny sprzedaży takich Produktów;

 • uprawnienia Klienta do rezygnacji z zamówienia i odstąpienia od umowy;
 • zasady składania i rozpatrywania reklamacji.
 1. Do przeglądania stron internetowych Sklepu Internetowego zyrafkowedekoracje.pl niezbędne jest urządzenie końcowe z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową typu Internet Explorer, Microsoft Edge, Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera lub Safari w aktualnej wersji. Do składania zamówień na produkty, niezbędne jest ponadto aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail).
 2. W ramach korzystania ze Sklepu Internetowego zyrafkowedekoracje.pl zabronione jest dostarczanie przez Klientów treści bezprawnych, naruszających prawo lub dobre obyczaje. Klient zobowiązany jest ponadto do powstrzymywania się od jakiejkolwiek aktywności, która mogłaby negatywnie wpłynąć na prawidłowe funkcjonowanie Sklepu Internetowego zyrafkowedekoracje.pl, w tym w szczególności od jakiegokolwiek ingerowania w zawartość Sklepu Internetowego zyrafkowedekoracje.pl lub jego elementy techniczne. Zabronione jest ponadto wykorzystywanie Sklepu Internetowego zyrafkowedekoracje.pl do celów sprzecznych z jego przeznaczeniem, w tym rozsyłanie spamu, prowadzenie na stronach internetowych Sklepu Internetowego zyrafkowedekoracje.pl jakiejkolwiek działalności komercyjnej, reklamowej lub promocyjnej.
 3. Przeglądanie asortymentu Sklep Internetowego zyrafkowedekoracjie nie wymaga rejestracji. Składanie zamówień przez Klienta na Produkty znajdujące się w asortymencie Sklepu Internetowego zyrafkowedekoracje.pl możliwe jest bez rejestracji po podaniu niezbędnych danych osobowych i adresowych umożliwiających realizację zamówienia bez dokonywania rejestracji.
 4. Klient ponosi wyłączną odpowiedzialność za swoje czynności wykonane w Sklepie Internetowym zyrafkowedekoracje.pl.

§2. Informacje o produktach

 • Informacje o produktach dostępnych w asortymencie Sklepu Internetowego zyrafkowedekoracje.pl stanowią zaproszenie do zawarcia Umowy Sprzedaży w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego.
 • Ceny produktów wskazanych na stronach internetowych Sklepu Internetowego zyrafkowedekoracje.pl:
  • podawane są w złotych;
  • nie zawierają kosztów dostawy; koszty dostawy zależą od sposobu dostarczenia Produktu do Klienta, Całkowity koszt Zamówienia (tj. cena Produktów wraz z kosztami dostawy) wskazany jest w Koszyku po złożeniu Zamówienia przez Klienta.
 • Żyrafkowe Dekoracje zastrzegają sobie prawo do dokonywania na bieżąco zmian w cenach Produktów. Uprawnienie, o którym mowa w poprzednim zdaniu, nie ma wpływu na Zamówienia złożone przed datą wejścia w życie zmiany ceny.
 • Żyrafkowe Dekoracje mogą przeprowadzać akcje promocyjne oraz wyprzedaże na odrębnie określonych zasadach.

§3. Warunki składania zamówienia i realizacji zamówień

 1. Klient może składać Zamówienia na Produkty dostępne w asortymencie Sklepu Internetowego zyrafkowedekoracje.pl przez 7 (siedem) dni w tygodniu i 24 (dwadzieścia cztery) godziny na dobę, z zastrzeżeniem zakazów lub ograniczeń handlu wynikających z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa.
 2. W celu złożenia Zamówienia należy:
  • wejść na stronę Sklepu Internetowego zyrafkowedekoracje.pl i skorzystać z możliwoścci złożenia Zamówienia bez rejestracji;
  • wybrać Produkt będący przedmiotem Zamówienia, kolor oraz format Produktu (o ile jest dostępny) a następnie kliknąć przycisk „Dodaj do koszyka” (lub równoznaczny);
  • wybrać sposób dostawy (sposób dostarczenia produktu);
  • Zamówienia z dostawą (wysyłka) – należy wpisać dane odbiorcy Zamówienia oraz adres, na który ma nastąpić dostawa Produktu, a także podać adres e-mail oraz numer telefonu do kontaktu w sprawie odbioru;
  • dostawa elektroniczna – należy wpisać dane odbiorcy Zamówienia oraz adres e-mail na który zostanie przesłany

   Normal
   0

   21

   false
   false
   false

   PL
   X-NONE
   X-NONE

   link do zakupionego pliku elektronicznego z możliwością pobrania.

  • wpisać dane do faktury, (jeżeli Klientowi ma zostać wystawiona faktura);
  • wpisać uwagi do Zamówienia, jeśli takie są;
  • kliknąć przycisk „Kupuję i płacę”;
 3. Faktury wysyłane będą na adres e-mail wskazany w Formularzu Zamówienia w procesie składania Zamówienia.
 4. Złożenie Zamówienia przez Klienta oznacza złożenie Żyrafkowym Dekoracjom oferty zawarcia Umowy Sprzedaży (kupna) zamówionego Produktu. Oferta jest wiążąca dla Klienta, jeżeli Żyrafkowe Dekoracje potwierdzi jej otrzymanie.
 5. Po złożeniu Zamówienia na adres poczty elektronicznej Klienta wskazany w procesie składania Zamówienia zostanie wysłane potwierdzenie otrzymania przez Żyrafkowe Dekoracje Zamówienia złożonego przez Klienta.
 6. Realizacja Zamówienia jest możliwa po zaksięgowaniu wpłaty na rachunku bankowym Żyrafkowych Dekoracji. Na adres poczty elektronicznej Klienta wysłana zostanie wiadomość elektroniczna z potwierdzeniem przyjęcia Zamówienia do realizacji. Potwierdzenie przyjęcia Zamówienia jest oświadczeniem Żyrafkowych Dekoracji o przyjęciu oferty, o której mowa w ust. 4 powyżej. Z chwilą potwierdzenia przyjęcia Zamówienia dochodzi pomiędzy Klientem a Żyrafkowymi Dekoracjami do zawarcia umowy dotyczącej tego zamówienia. Żyrafkowe Dekoracje mają 10 dni na potwierdzenie przyjęcia Zamówienia Klienta (licząc od dnia potwierdzenia przez Zyrafkowe Dekoracje otrzymania zamówienia). W przypadku, w którym Żyrafkowe Dekoracje nie potwierdzi w powyższym terminie przyjęcia zamówienia do realizacji, umowa pomiędzy Klientem a Żyrafkowymi Dekoracjami nie zostaje zawarta.
 7. W przypadku dostawy elektronicznej plików elektronicznych – na adres poczty elektronicznej Klienta wysłana zostanie wiadomość elektroniczna z potwierdzeniem przyjęcia Zamówienia do realizacji. Potwierdzenie przyjęcia Zamówienia jest oświadczeniem Żyrafkowych Dekoracji o przyjęciu oferty, o której mowa w ust. 4 powyżej. Z chwilą potwierdzenia przyjęcia Zamówienia dochodzi pomiędzy Klientem a Żyrafkowymi Dekoracjami do zawarcia umowy dotyczącej tego Zamówienia. Linki do plików wysyłane są niezwłocznie, nie później niż 24 h, od daty zaksięgowania wpłaty za Zamówienie.
 8. Umowa zawarta pomiędzy Konsumentem a Żyrafkowymi Dekoracjami dotycząca zakupu danego Produktu ma charakter terminowy i trwa przez okres realizacji Zamówienia. Miejscem spełnienia świadczenia związanego z zakupem Produktów w Sklepie Internetowym zyrafkowedekoracje.pl jest adres dostawy wskazany przez Konsumenta.
 9. Żyrafkowe Dekoracje zastrzegją sobie prawo do ograniczenia sposobów dostawy w stosunku do Klienta, który:
  • 9.1 Co najmniej trzykrotnie nie odebrał przedmiotu Zmówienia przesłanego przesyłką kurierską pod wskazany przez Klienta adres lub z paczkomatu InPost.
 10. Wszelkie płatności za Zamówienia realizowane są z góry, przelewem bankowym. Klient jest zobowiązany do zapłaty pełnej ceny za zamówione Produkty, w tym za koszty dostawy, nie później niż w terminie 7 dni roboczych od dnia otrzymania przez Klienta potwierdzenia złożenia Zamówienia. W związku z brakiem płatności za Zamówienie do Klienta nie jest wysyłana informacja o upływającym terminie płatności. Zamówienie nie opłacone w terminie 7 dni roboczych od dnia otrzymania przez Klienta potwierdzenia złożenia Zamówienia zostanie automatycznie anulowane a Żyrafkowe Dekoracje zwolnione są z obowiązku jego realizacji.

  10.1 W przypadku błędnie wybranego sposobu dostawy zamówionych Produktów, Sprzedawca kontaktuje się z Klientem w celu ustalenia właściwego sposobu dostawy Produktów. Realizacja zamówienia wstrzymana jest do momentu zaksięgowania wszystkich kosztów Zamówienia tj. koszt Produktów oraz koszt wysyłki Zamówienia. Jeśli nie powiedzie się skontaktowanie się z Klientem w ciągu 30 dni od daty wpłynięcia zamówienia do Sklepu Internetowego (brak odpowiedzi na e-maile, nieodbieranie telefonów), Sprzedawca może anulować Zamówienie, składające się z opłaconych Produktów oraz nieopłaconej przesyłki. Wówczas Sprzedawca dokonuje zwrotu pieniędzy za zamówione Produkty na konto Klienta. Sprzedawca nie zwraca pieniędzy za pliki elektroniczne, których wysyłka do Klienta już nastąpiła. Informacja o anulowaniu Zamówienia oraz o zwrocie pieniędzy zostaje wysłana Klientowi e-mailem.

 11. Klient jest zobowiązany do podania prawidłowego (aktualnego) i dokładnego adresu, pod który ma być dostarczony Przedmiot Zamówienia. W przypadku podania przez Klienta błędnego lub niedokładnego adresu, Żyrafkowe Dekoracje nie ponoszą odpowiedzialności za niedostarczenie lub opóźnienie w dostarczeniu przedmiotu Zamówienia, jeżeli z powyższego powodu pomimo dochowania przez Żyrafkowe Dekoracje i firmę doręczającą przedmiot Zamówienia należytej staranności dostarczenie przedmiotu Zamówienia lub dostarczenie go w terminie okaże się niemożliwe.

§4. Modyfikacja zamówienia

 1. Klient może dokonywać zmian w Zamówieniu do momentu otrzymania potwierdzenia, iż Zamówienie zostało przyjęte do realizacji. W przypadku, gdy modyfikacja Zamówienia nastąpiła po opłaceniu wartości Zamówienia, a przed otrzymaniem potwierdzenia przyjęcia Zamówienia do realizacji, Klient zobowiązany jest uregulować niedopłatę wynikającą z modyfikacji Zamówienia. W przypadku nadwyżki powstałej z modyfikacji Zamówienia Żyrafkowe Dekoracje zwrócą powstałą nadwyżkę na numer rachunku bankowego, z którego otrzymano pieniądze.
 2. Zmiany w Zamówieniu mogą dotyczyć zmiany koloru, formatu lub innych cech Produktu, które są spersonalizowane. Zmiany w Zamówieniu mogą dotyczyć również rezygnacji z całości bądź z części produktów składających się na Zamówienie. W przypadku rezygnacji z Zamówienia (zarówno w całości jak i w części), jeżeli zapłata została dokonana, zwrot płatności (w całości bądź w danym wypadku – w odpowiedniej części) nastąpi w ciągu 7 dni od daty otrzymania rezygnacji z całości lub części Zamówienia. Zwrot pieniędzy za produkty wyeliminowane z Zamówienia (lub za całe Zamówienie) nastąpi na numer rachunku bankowego, z którego otrzymano pieniądze.
 3. Klient może dokonać zmian w adresie dostawy lub zmiany danych na fakturze jedynie do momentu otrzymania potwierdzenia informującego, iż Zamówienie zostało przyjęte do realizacji.
 4. Zmian w Zamówieniu można dokonywać, kontaktując się z Żyrafkowymi Dekoracjami, wysyłając wiadomość e-mail na adres: pracownia@zyrafkowedekoracje.pl. W wiadomości należy podać numer zamówienia oraz szczegóły modyfikacji.
 5. Klient otrzyma potwierdzenie dokonania zmian lub anulowania Zamówienia na adres poczty elektronicznej wskazany przez Klienta w procesie składania Zamówienia.
 6. Modyfikacji zamówienia nie podlega Zamówienie, skłądające się z plików elektronicznych.

§5. Formy płatności i rozpoczęcie realizacji zamówienia

  1. Zamówienia złożone w Sklepie Internetowym zyrafkowedekoracje.pl należy opłacić z góry (przed odbiorem Przedmiotu Zamówienia)
  2. Klient nie ma możliwości dokonania zapłaty za część Zamówienia z góry, a za część Zamówienia przy odbiorze.
  3. Przedmiot Zamówienia może być dostarczony tylko na terytorium Polski.
  4. Płatności z góry mogą być uiszczane: przelewem bankowym. Wszystkie dane potrzebne do zrealizowania przelewu, w tym numer rachunku bankowego, Klient otrzyma w wiadomości e-mail, po złożeniu Formularza Zamówienia.
  5. Przy płatności z góry, realizacja Zamówienia rozpocznie się po otrzymaniu przez Żyrafkowe Dekoracje pełnej płatności.

§6. Realizacja zamówień

 1. Czas realizacji Zamówienia to 10 dni roboczych (tj. dni tygodnia od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy), w ciągu których nastąpi nadanie przesyłki z Przedmiotem Zamówienia. Powyższa informacja to orientacyjny czas liczony od momentu przyjęcia Zamówienia do realizacji do chwili wysłania Przedmiotu Zamówienia do Klienta za pośrednictwem firmy kurierskiej, firmy InPost, Czas realizacji Zamówienia jest podawany z uwzględnieniem terminu skompletowania wszystkich zamówionych Produktów. Czas realizacji Zamówienia uzależniony jest od dostępności materiałów niezbędnych do wytworzenia danego produktu.
 2. Na terytorium Polski przedmiot Zamówienia może być dostarczony – według wyboru Klienta – za pośrednictwem firmy kurierskiej pod wskazany przez Klienta adres, lub do wybranego przez Klienta Paczkomatu InPost
 3. W przypadku nieodebrania w terminie przesyłki z Przedmiotem Zamówienia, paczka zostaje zwrócona do nadawcy tj. Żyrafkowych Dekoracji. Klient w celu ponownego wysłania Przedmiotu Zamówienia zobowiązany jest do powtórnego opłacenia kosztu przesyłki. W takim przypadku Żyrafkowe Dekoracje nie są zobowiązane do anulowania zamówienia i zwrócenia kosztów zakupu Przedmiotu Zamówienia.

  Normal
  0

  21

  false
  false
  false

  PL
  X-NONE
  X-NONE

  /* Style Definitions */
  table.MsoNormalTable
  {mso-style-name:Standardowy;
  mso-tstyle-rowband-size:0;
  mso-tstyle-colband-size:0;
  mso-style-noshow:yes;
  mso-style-priority:99;
  mso-style-qformat:yes;
  mso-style-parent:””;
  mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;
  mso-para-margin-top:0cm;
  mso-para-margin-right:0cm;
  mso-para-margin-bottom:8.0pt;
  mso-para-margin-left:0cm;
  line-height:107%;
  mso-pagination:widow-orphan;
  font-size:11.0pt;
  font-family:”Calibri”,”sans-serif”;
  mso-ascii-font-family:Calibri;
  mso-ascii-theme-font:minor-latin;
  mso-hansi-font-family:Calibri;
  mso-hansi-theme-font:minor-latin;
  mso-fareast-language:EN-US;}

 4. W związku z realizacją Zamówienia do Klienta wysyłana jest na adres e-mail komunikacja dotycząca bieżącego przebiegu składania i realizacji Zamówienia (status Zamówienia). W ramach tej komunikacji Żyrafkowe Dekoracje mogą wysyłać informację o nieukończonym Zamówieniu oraz – po zrealizowaniu Zamówienia – Żyrafkowe Dekoracje wysyłają informację o zrealizowaniu Zamówienia oraz wysłaniu przesyłki do Klienta.
 5. Wysyłka Zamówienia, składającego się z plików elektronicznych nastąpi niezwłocznie, nie później niż 24h (dni robocze tj. dni tygodnia od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy), po zaksięgowaniu wpłaty. Linki do plików elektronicznych (z możliwością pobrania plików) wysyłane są na e-maila wskazanego w Formularzu Zamówienia. Linki do plików elektronicznych ważne są przez 5 dni. 

§7. Reklamacje

  1. Sprzedawca zobowiązany jest dostarczyć Klientowi Produkt bez wad.
  2. Reklamacja dotyczyć może:
 • zagubionej przez przewoźnika paczki;
 • nieprawidłowego opisu towaru;
 • zamówienia błędnie skompletowanego;
 • dostarczonego Produktu z wadą, wada ujawniona tuż po rozpakowaniu przesyłki oraz zgłoszona w ciągu 24h od momentu dostarczenia przesyłki;
 • uszkodzeń spedycyjnych;
 • uszkodzonego pliku elektronicznego.
 1. Koszty dostawy w ramach reklamacji pokrywają Żyrafkowe Dekoracje.
 2. Reklamacja powinna zostać złożona przez Klienta w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: pracownia@zyrafkowedekoracje.pl
 3. W zgłoszeniu reklamacji powinny pojawić się informacje: informacja o przedmiocie reklamacji, opis rodzaju wady, data wystąpienia wady, dane kontaktowe składającego reklamację, wskazanie żądania sposobu doprowadzenia Produktu do zgodności z Umową Sprzedaży lub oświadczenia o obniżeniu ceny oraz zdjęcie Produktu/Produktów, których dotyczy reklamacja (w przypadku reklamacji błędnie skompletowanego Zamówienia, dostarczanego Produktu z wadą, uszkodzeń spedycyjnych). Jest to niezbędne przy rozpatrzeniu reklamacji. Zaleca się skorzystanie z formularza zgłoszenia reklamacji, który znajduje się w załączniku nr 1 niniejszego Regulaminu.
 4. W przypadku reklamacji uszkodzonego pliku elektronicznego należy podać informacje: dane o przedmiocie reklamacji, opis problemu, data zakupu pliku elektronicznego.
 5. Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji Klienta niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia. Jeżeli Klient będący konsumentem zażądał wymiany rzeczy albo złożył oświadczenie o obniżeniu ceny, a Sprzedawca nie ustosunkował się do tego żądania w terminie 14 dni kalendarzowych, uważa się, że żądanie to uznał za uzasadnione.
 6. Po pozytywnym rozpatrzeniu reklamacji Sprzedawca ma 14 dni na zrealizowanie postanowień reklamacji.

§8. Odstąpienie od umowy

  1. Konsument, który zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni kalendarzowych odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w §8. ust. 7. Regulaminu. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy należy wysłać w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: pracownia@zyrafkowedekoracje.pl
  2. Należy wysłać oświadczenie konsumenta o odstąpieniu od umowy, który zawarty jest w załączniku nr 2 niniejszego Regulaminu. na adres poczty elektronicznej: pracownia@zyrafkowedekoracje.pl.
  3. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się:
 • dla umowy, w wykonaniu której Sprzedawca wydaje Produkt– od objęcia Produktu w posiadanie przez konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik, a w przypadku umowy, która: (1) obejmuje wiele Produktów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – od objęcia w posiadanie ostatniego Produktu, partii lub części;
 • dla pozostałych umów – od dnia zawarcia umowy.
 1. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 21 dni od dnia otrzymania oświadczenia konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwrócić konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy. Jeżeli Konsument wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów. Warunkiem zwrócenia wyżej wymienionych płatności jest otrzymanie zwróconych Produktów Sprzedawcy.
 2. Konsument ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia, w którym odstąpił od umowy, zwrócić Produkt Sprzedawcy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Produktu przed jego upływem. Konsument powinien zwrócić Produkt na adres: ul. Franciszka Rakoczego 23/33, 80-288 Gdańsk.
 3. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.
 4. Możliwe koszty związane z odstąpieniem przez konsumenta od umowy, które obowiązany jest ponieść konsument:
 • Jeżeli konsument wybrał sposób dostawy Produktu inny niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w Sklepie Internetowym, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
 • Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Produktu.
 • Konsument ponosi odpowiedzialność za pogorszenie stanu zwracanego Produktu (np. widoczne ślady korzystania z Produktu, uszkodzenie nie powstałe w wyniku transportu). Za zmniejszenie wartości Produktu odtrącane są koszty wyliczone proporcjonalnie do widocznie zmniejszonej wartości Produktu.
 1. W zakresie wykonywania przez Klientów uprawnienia do odstąpienia od umowy zawartej na odległość, o którym mowa w niniejszym paragrafie, informujemy, że koszty zwrotu Produktu ponosi Klient.
 2. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument. Zwrotu pieniędzy za zwrócone Zamówienie w wyniku odstąpienia od umowy Żyrafkowe Dekoracje dokonują na numer rachunku bankowego, z którego otrzymano pieniądze, w terminie do 7 dni o daty otrzymania zwróconych Produktów.
 3. Zwrotom nie podlegają Produkty, które wykonane są na specjalne
  zamówienie Klienta i są spersonalizowane. Prawo odstąpienia od umowy
  zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje
  Konsumentowi w odniesieniu do umów: w której przedmiotem świadczenia
  jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji
  Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb
  (art. 38 pkt 3 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta)
 4. Konsument ma prawo do rezygnacji z Zamówienia składającego się z plików elektronicznych do momentu wysłania linku z możliwością pobrania pliku elektronicznego. Sklep zwróci Klientowi uiszczoną przez Klienta należność. W momencie wysłania linku do pobrania pliku elektronicznego Klient traci możliwość odstąpienia od umowy.

§9. Postanowienia dotyczące przedsiębiorców

1. Niniejszy punkt Regulaminu oraz postanowienia w nim zawarte dotyczą wyłącznie Klientów i Usługobiorców nie będących konsumentami.

2. Sprzedawcy przysługuje prawo odstąpienia od Umowy Sprzedaży zawartej z Klientem niebędącym konsumentem w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej zawarcia. Odstąpienie od Umowy Sprzedaży w tym wypadku może nastąpić bez podania przyczyny i nie rodzi po stronie Klienta niebędącego konsumentem żadnych roszczeń w stosunku do Sprzedawcy.

3. Z chwilą wydania przez Sprzedawcę Produktu przewoźnikowi przechodzą na Klienta nie będącego konsumentem korzyści i ciężary związane z Produktem oraz niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia Produktu. Sprzedawca w takim wypadku nie ponosi odpowiedzialności za utratę, ubytek lub uszkodzenie Produktu powstałe od przyjęcia go do przewozu aż do wydania go Klientowi oraz za opóźnienie w przewozie przesyłki.

4. W razie przesłania Produktu do Klienta za pośrednictwem przewoźnika Klient nie będący konsumentem obowiązany jest zbadać przesyłkę w czasie i w sposób przyjęty przy przesyłkach tego rodzaju. Jeżeli stwierdzi, że w czasie przewozu nastąpił ubytek lub uszkodzenie Produktu, obowiązany jest dokonać wszelkich czynności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności przewoźnika

5. Zgodnie z art. 558 § 1 Kodeksu Cywilnego odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi za Produkt wobec Klienta nie będącego konsumentem zostaje wyłączona.

6. Wszelkie spory powstałe pomiędzy Sprzedawcą/Usługodawcą, a Klientem/Usługobiorcą niebędącym konsumentem zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedawcy/Usługodawcy.

§10 Dane osobowe

 1. Administratorem danych osobowych podawanych przez Klientów w Sklepie Internetowym zyrafkowedekoracje.pl w procesie korzystania ze Sklepu Internetowego zyrafkowedekoracje.pl, w tym dokonywania zakupów w Sklepie Internetowym zyrafkowedekoracje.pl jest Magdalena Bedra prowadząca działalność Żyrafkowe Dekoracje Magdalena Bedra z siedzibą w Gdańsku (80-288) przy ul. Franciszka Rakoczego 23/33. Z administratorem danych możesz się skontaktować poprzez adres email pracownia@zyrafkowedekoracje.pl.
 2. Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, jednakże niezbędne do dokonywania zakupów oraz korzystania z tych usług świadczonych drogą elektroniczną przez Żyrafkowe Dekoracje, które wymagają podania danych osobowych. Żyrafkowe Dekoracje przetwarzają dane osobowe w celu świadczenia usług drogą elektroniczną, zawierania z Klientem i wykonywania umów sprzedaży Produktów zamówionych przez Klienta w Sklepie Internetowym zyrafkowedekoracje.pl.
 3. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz do ich poprawiania i usunięcia. Dane osobowe mogą być poprawiane lub usuwane poprzez zgłoszenie na pocztę elektroniczną: pracownia@zyrafkowedekoracje.pl
 4. Klient podając dane oświadcza, że podane przez niego dane osobowe są jego danymi.
 5. Szczegółowe postanowienia dotyczące ochrony danych osobowych Klienta znajdują się na stronie internetowej Sklepu Internetowego zyrafkowedekoracje.pl w zakładce poświęconej polityce prywatności, która jest integralną częścią Regulaminu.

§11. Promocje

  1. Na stronach Sklepu Internetowego zyrafkowedekoracje.pl mogą znajdować się informacje o promocjach.
  2. W Sklepie Internetowym zyrafkowedekoracje.pl możliwe jest zorganizowanie:
 • promocji produktowej – obniżającej cenę produktu zgodnie z rabatem kwotowym lub procentowym, określonym każdorazowo na stronie produktu;
 • promocji na koszty dostawy – procentowo lub kwotowo obniżającej koszty dostawy po dodaniu do Koszyka produktów spełniających szczegółowe warunki Promocji. Promocja na koszty dostawy może dotyczyć dowolnego kanału dostawy;
 • darmowej dostawy dla zamówień powyżej 300zł – przesyłka wysyłana jest Paczkomatem InPost.
 1. Szczegółowe warunki promocji określa za każdym razem Regulamin Promocji.

§12 Postanowienia końcowe

 1. Umowy zawierane poprzez Sklep Internetowy zyrafkowedekoracj.pl zawierane są w języku polskim.
 2. Żyrafkowe Dekoracje dokładają wszelkich starań, by świadczone usługi w ramach Sklepu Internetowego zyrafkowedekoracje.pl były na najwyższym poziomie, jednakże Żyrafkowe Dekoracje nie wykluczają możliwości czasowego zawieszenia dostępności Sklepu Internetowego zyrafkowedekoracje.pl w przypadku konieczności przeprowadzenia konserwacji, przeglądu, wymiany sprzętu lub też w związku z koniecznością modernizacji lub rozbudowy Sklepu Internetowego zyrafkowedekoracje.pl.
 3. Żyrafkowe Dekoracje zastrzegają sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu z ważnej przyczyny, jaką jest:
  • konieczność dostosowania Regulaminu do przepisów prawa mających bezpośredni wpływ na niniejszy regulaminu i skutkujących koniecznością zmodyfikowania regulaminu w celu zachowania zgodności z prawem;
  • konieczność dostosowania Regulaminu do zaleceń, nakazów, orzeczeń, postanowień, interpretacji, wytycznych lub decyzji uprawnionych władz publicznych;
  • rozbudowa lub zmiana funkcjonalności Sklepu Internetowego zyrafkowedekoracje.pl, w tym wprowadzenie nowych usług świadczonych drogą elektroniczną lub zmiana istniejących funkcjonalności Sklepu Internetowego zyrafkowedekoracje.pl;
  • zmiana warunków technicznych świadczenia usług drogą elektroniczną;
  • konieczność usunięcia niejasności, błędów lub omyłek pisarskich, które ewentualnie wystąpiłyby w Regulaminie;

zmiana danych teleadresowych, nazw, numerów identyfikacyjnych, adresów elektronicznych lub linków zamieszczonych w Regulaminie;

  • przeciwdziałanie nadużyciom;
  • poprawa obsługi Klientów;
  • zmiana procesu zawierania umów za pośrednictwem Sklepu Internetowego zyrafkowedekoracje.pl.
 1. Zmieniony regulamin zostanie udostępniony w Sklepie Internetowym zyrafkowedekoracje. O zmianie Regulaminu Żyrafkkowe Dekoracje poinformują poprzez komunikat w Sklepie Internetowym zyrafkowedekoracje.pl
 2. Termin wejścia w życie zmienionego regulaminu będzie wynosić co najmniej 7 dni od daty powiadomienia o zmianie Regulaminu dokonanego zgodnie z ust. 4 powyżej.
 3. Zmiana regulaminu nie będzie mieć wpływu na Zamówienia złożone przed taką zmianą, które są realizowane na zasadach dotychczasowych.
 4. Ewentualne spory powstałe między Klientem niebędącym Konsumentem a Żyrafkowymi Dekoracjami, rozstrzygane będą przez sąd miejscowo właściwy dla siedziby Żyrafkowych Dekoracji.
 5. Część niniejszego Regulaminu stanowią następujące załączniki:

8.1 Załącznik nr 1 – formularz zgłoszenia reklamacji,

8.2  Załącznik nr 2 – Oświadczenie konsumenta o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość.

Załącznik nr 1

…………………., dn. ……………….

……………………………….

……………………………….

……………………………….

(imię, nazwisko, adres konsumenta)

Żyrafkowe Dekoracje Magdalena Bedra

ul. Franciszka Rakoczego 23/33

80-288 Gdańsk

pracownia@zyrafkowedekoracje.pl

www.zyrafkowedekoracje.pl

zgłoszenie reklamacji

Niniejszym zgłaszam reklamację produktu/produktów* zakupionego/zakupionych przeze mnie w dniu ……………………. w oparciu o*:

 • zagubioną przez przewoźnika paczkę,
 • nieprawidłowego opisu towaru,
 • błędnie skompletowanego zamówienia,
 • produktu z wadą (wada ujawniona tuż po rozpakowaniu przesyłki oraz zgłoszona w ciągu 24h od momentu dostarczenia przesyłki),
 • uszkodzeń spedycyjnych.
Nazwa produktuOpis reklamacji
  
  
  

W związku z powyższym wnioskuję o*:

 • wymianę produktu na wolny od wad,
 • zwrot pieniędzy za reklamowany towar,
 • anulowanie zamówienia i zwrot pieniędzy za zagubioną przesyłkę,
 • dosłanie brakującego produktu.

Produkt wolny od wad zostanie przesłany najtańszą metodą dostawy oferowaną przez Żyrafkowe Dekoracje, tj. do wskazanego przez Klienta Paczkomatu InPost.

Adres i kod wybranego Paczkomatu Inpost ……………………………………………………………. ……………………………………………………………………………………………………………

W przypadku zwrotu płatności, przelew zostanie dokonany, zgodnie z Regulaminem Sklepu, według takiego sposobu w jaki dokonany został zakup produktu.

………………………………

(czytelny podpis konsumenta)

*niepotrzebne skreślić

Administratorem Twoich danych osobowych jest Magdalena Bedra prowadząca działalność Żyrafkowe Dekoracje Magdalena Bedra z siedzibą w Gdańsku (80-288) przy ul. Franciszka Rakoczego 23/33. Z administratorem danych możesz się skontaktować poprzez adres email pracownia@zyrafkowedekoracje.pl.

Twoje dane osobowe będą przetwarzane:

a)w celu obsługi odstąpienia od umowy, reklamacji –podstawą prawną jest niezbędność do wykonania obowiązków wynikających z zawarcia umowy z konsumentem, jeżeli dotyczy;

b)w celu obsługi reklamacji dotyczącej zawartej umowy;

c)w celu ewentualnego ustalenia lub dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami -podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes administratora.

Twoje dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom w przypadku reklamacji dystrybutorowi produktu, producentowi lub gwarantowi, w zależności od konkretnego towaru objętego uprawnieniami.

Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez okres obsługi zwrotu, reklamacji lub odstąpienia od umowy. Okres przetwarzania może zostać każdorazowo przedłużony o okres przedawnienia roszczeń, jeżeli przetwarzanie Twoich danych osobowych będzie niezbędne dla ustalenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez administratora.

Przysługuje Ci prawo: dostępu do treści danych oraz żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych. Jako że Twoje dane przetwarzane są w sposób zautomatyzowany na podstawie umowy –przysługuje Ci także prawo do przenoszenia danych osobowych, które dostarczyłeś administratorowi tj. do otrzymania od administratora danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego.

Przysługuje Ci również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.

Podanie danych osobowych jest wymagane przez administratora w celu przyjęcia i obsługi odstąpienia od umowy lub reklamacji. Konsekwencją niepodania danych osobowych wymaganych przez administratora jest brak możliwości przyjęcia i rozpatrzenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy lub reklamacji.

Załącznik nr 2

…………………., dn. ……………….

……………………………….

……………………………….

……………………………….

(imię, nazwisko, adres konsumenta)

Żyrafkowe Dekoracje Magdalena Bedra

ul. Franciszka Rakoczego 23/33

80-288 Gdańsk

pracownia@zyrafkowedekoracje.pl

www.zyrafkowedekoracje.pl

oświadczenie konsumenta o odstąpieniu od umowy

zawartej na odległość

Oświadczam, że zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014 r. poz. 827) odstępuję od umowy nr ………………………. zawartej dnia …………………………………………..

(nr zamówienia)                                        (data otrzymania potwierdzenia przyjęcia      zamówienia do realizacji)

dotyczącej zakupu towaru/usługi …………………………………………………………………………

Do oświadczenia dołączam zdjęcia ukazujące zgłaszany problem (nie dotyczy zagubionej przez przewoźnika przesyłki).

………………………………

(czytelny podpis konsumenta)

Informujemy, że konsument ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia, w którym odstąpił od umowy, zwrócić Produkt Sprzedawcy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Produktu przed jego upływem. Konsument powinien zwrócić Produkt na adres: ul. Rakoczego 23/33, 80-288 Gdańsk.

Administratorem Twoich danych osobowych jest Magdalena Bedra prowadząca działalność Żyrafkowe Dekoracje Magdalena Bedra z siedzibą w Gdańsku (80-288) przy ul. Franciszka Rakoczego 23/33. Z administratorem danych możesz się skontaktować poprzez adres email pracownia@zyrafkowedekoracje.pl.

Twoje dane osobowe będą przetwarzane:

a)w celu obsługi odstąpienia od umowy, reklamacji –podstawą prawną jest niezbędność do wykonania obowiązków wynikających z zawarcia umowy z konsumentem, jeżeli dotyczy;

b)w celu obsługi reklamacji dotyczącej zawartej umowy;

c)w celu ewentualnego ustalenia lub dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami -podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes administratora.

Twoje dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom w przypadku reklamacji dystrybutorowi produktu, producentowi lub gwarantowi, w zależności od konkretnego towaru objętego uprawnieniami.

Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez okres obsługi zwrotu, reklamacji lub odstąpienia od umowy. Okres przetwarzania może zostać każdorazowo przedłużony o okres przedawnienia roszczeń, jeżeli przetwarzanie Twoich danych osobowych będzie niezbędne dla ustalenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez administratora.

Przysługuje Ci prawo: dostępu do treści danych oraz żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych. Jako że Twoje dane przetwarzane są w sposób zautomatyzowany na podstawie umowy –przysługuje Ci także prawo do przenoszenia danych osobowych, które dostarczyłeś administratorowi tj. do otrzymania od administratora danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego.

Przysługuje Ci również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.

Podanie danych osobowych jest wymagane przez administratora w celu przyjęcia i obsługi odstąpienia od umowy lub reklamacji. Konsekwencją niepodania danych osobowych wymaganych przez administratora jest brak możliwości przyjęcia i rozpatrzenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy lub reklamacji.